प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोश्रो संशोधन)

विधेयक क्र.सं.
1
विधेयक दर्ता नं.
49
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
49
अधिवेशन
7