सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५

विधेयक क्र.सं.
विधेयक दर्ता नं.
25
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
25
अधिवेशन
3