रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६

विधेयक दर्ता नं.
33
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
33
अधिवेशन
6