सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक

विधेयक क्र.सं.
विधेयक दर्ता नं.
45
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
45