सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

विधेयक क्र.सं.
विधेयक दर्ता नं.
46
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
46