सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

विधेयक क्र.सं.
1
विधेयक दर्ता नं.
52
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
52
अधिवेशन
7