सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

विधेयक दर्ता नं.
51
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
51
अधिवेशन
7