सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्युले प्रदेश सभा बैठक सम्वोधन गर्न आउँदाको केही क्लिकहरु