दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय दस्तावेज (Download)
४६ २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशकोबीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
४७ २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
४५ २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
४३ २०७७।०४।१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक.pdf
४२ २०७७।०४।०८ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय final Draft प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी बिधेयक मस्यौदा(1).pdf