प्रक्रियामा रहेका विधेयक

दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय दस्तावेज (Download)
57 2078/03/17 प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रहरी विधेयक २०७८.pdf
56 2078/03/13 सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश निजामती सेवा बिधेयक २०७८.pdf
४८ २०७७।१२।०२ दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालय दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७.pdf
४७ २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf