प्रमाणिकरण भएका विधेयक

दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय विधेयक (Download)
५८ २०७८।०५।१६ प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेश्रो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोकसेवा आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७८-६-१५.pdf
५३ २०७७।१२।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण संरक्षण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक.pdf
५१ २०७७।१२।११ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
५० २०७७।१२।११ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विधेयक २०७७.pdf
५२ २०७७।१२।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
४९ २०७७।१२।०८ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोश्रो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
४६ २०७७।१०।१५ सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
४५ २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
३९ २०७७।०२।२१ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६.pdf
४४ २०७७।०४।१४ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक(पहिलो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक.pdf
३३ २०७६।१०।०२ रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
४३ २०७७।०४।१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धी विधेयक.pdf
४२ २०७७।०३।०७ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७.pdf
४१ २०७७।०३।०१ आ.व. २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आ व २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक.pdf
४० २०७७।०३।०१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७.pdf
३६ २०७६।११।०६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ final.pdf
३८ २०७६।१२।०९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक.pdf
३७ २०७६।१०।११ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.Final__0.pdf
३५ २०७६।१०।०६ साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६_0.pdf
३४ २०७६।१०।०६ नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६_0.pdf
१६ २०७५।०४।२१ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
१९ २०७५।१०।०७ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
३२ २०७६।०४।२३ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७६ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक ,२०७६.pdf
३१ २०७६।०४।२० केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६.pdf
२८ २०७६।०२।२१ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६.pdf
२० २०७५।१०।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२२ २०७५।११।२१ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२३ २०७५।१२।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५.pdf
२१ २०७५।१०।२२ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५.pdf
२५ २०७६।०१।१० प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२९ २०७६।०३।०१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf
२६ २०७५।१२।२० प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
२४ २०७६।०१।०६ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
२७ २०७६।०२।०७ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक,२०७६.pdf
३० २०७६।०३।०१ आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक.pdf
१८ २०७५।०६।१९ सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf
१७ २०७५।०६।०९ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
१५ २०७५।०४।२५ मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
१४ २०७५।०४।२२ प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५.pdf
१३ २०७५।०४।१० स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
१२ २०७५।०३।१५ मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याईएको, २०७५.pdf
११ २०७५।०३।१५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
१० २०७५।०३।०३ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन¸ २०७५.pdf
२०७५।०३।०१ विनियोजन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०३।०१ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०२।२८ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०२।२४ गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०१।२४ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०१।१२ स्थानीय तहको कानूननिर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहको कानूननिर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०१।०६ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
२०७५।०१।०९ विनियोजन विधेयक, २०७५ (अल्पकालीन) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बिनियोजन ऐन, 2075 (अल्पकालिन).pdf
२०७४।१२।१५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, ईणठद्ध.pdf