सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५

विधेयक दर्ता नं.
22
विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय
दर्ता नम्बर
22
अधिवेशन
4