दरबन्दी संरचना

प्रदेश सभा सचिवालयको दरबन्दी तेरिज

 

सि.न.

पदको नाम

तह

सेवा

समुह

दरवन्दी संख्या

कैफियत

1

उप-सचिव

९/१०औं

प्रशासन

सा.प्र.

2

 

2

उप-सचिव

९/१०औं

न्याय

कानून

1

 

3

अधिकृत

७/८औं

प्रशासन

सा.प्र.

4

 

4

अधिकृत

७/८औं

प्रशासन

लेखा

1

 

5

अधिकृत

७/८औं

न्याय

कानून

1

 

6

कम्प्युटर अधिकृत

/

विविध

-

1

 

7

सहायक/अधिकृत

/

प्रशासन

सा.प्र.

1

 

8

कम्प्युटर अपरेटर/अधिकृत

५/६ ‌औ

विविध

-

1

 

9

माइक सञ्चालक

५‌औ

विविध

-

2

 

10

इलेक्ट्रेसियन

५‌औ

इन्जि.

इले.

1

 

11

सह लेखापाल

चौथो

प्रशासन

लेखा

1

 

13

ह.स.चा.

तहविहीन

इन्जि.

मेकानिकल

3

 

14

का.स

तहविहीन

प्रशासन

सा.प्र.

3

 

जम्मा

22