दर्ता नं. विधेयकको नाम दर्ता मिति प्रमाणीकरण डाउनलोड गर्नुहोस्
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०।०६।१० २०८०।०६।३० सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८० २०८०।०३।०१ २०८०।०३।३१ प्रदेश आर्थिक विधेयक 2080.pdf
विनियोजन विधेयक, २०८० २०८०।०३।०१ २०८०।०३।३१ प्रदेश विनियोजन विधेयक 2080.pdf
सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०।०१।०५ २०८०।०२।३० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
६८ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९।०४।२४ २०७९।०५।२३ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक final.pdf
६७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९।०४।०१ २०७९।०५।०७ विधेयक_0.pdf
६६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्ध व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९।०३।१९ २०७९।०५।२३ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक final.pdf
६४ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ २०७९।०३।०१ २०७९।०३।३२ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
६५ विनियोजन विधेयक, २०७९ २०७९।०३।०१ २०७९।०३।३२ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९.pdf
६३ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्‍ठान ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९।०२।२६ २०७९।०५।०७ विधेयक.pdf
६२ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक २०७९।०२।२० २०७९।०५।०७ विधेयक final.pdf
६१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८।०६।१० २०७९।०१।१३ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
६० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७८।०५।३१ २०७८।०८।०६ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
५९ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेश्रो संशोधन) २०७८।०५।१६ २०७८।०६।१५ प्रदेश लोकसेवा आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७८-६-१५.pdf
५८ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८।०३।१७ प्रहरी विधेयक २०७८ final.pdf
५७ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०७८ २०७८।०३।१३ २०७९।०५।३१ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०७८.pdf
५५ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ २०७८।०३।०१ २०७८।०३।२९ आर्थिक ऐन २०७८.pdf
५६ विनियोजन विधेयक २०७८ २०७८।०३।०१ २०७८।०३।२९ विनियोजन विधेयक २०७८.pdf
५३ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७।१२।१८ २०७८।०१।०७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
५४ वातावरण संरक्षण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक, २०७७ २०७७।१२।१८ २०७८।०४।२० वातावरण संरक्षण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक.pdf
५१ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७।१२।११ २०७८।०४।१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विधेयक २०७७-2078-05-07.pdf
५२ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७।१२।११ २०७८।०२।१० सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
५० प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोश्रो संशोधन) २०७७।१२।०८ २०७७।१२।१३ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
४९ दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७८ २०७७।१२।०२ २०७९।०१।२२ दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७८.pdf
४६ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७।१०।१५ २०७८।०१।०७ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
४७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७।१०।१५ २०७८।०१।०७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
४८ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७।१०।१५ २०७८।०९।०५ पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
४४ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक २०७७।०४।१४ २०७७।१२।२० प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धी विधेयक.pdf
४५ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (पहिलो संशोधन) २०७७।०४।१४ २०७७।०५।०८ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक.pdf
४३ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ २०७७।०३।०७ २०७८।०१।०७ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७.pdf
४१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ २०७७।०३।०१ २०७७।०३।२९ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७.pdf
४२ आ.व. २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक २०७७।०३।०१ २०७७।०३।२९ आ व २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक.pdf
४० प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ २०७७।०२।२१ २०७७।०५।१८ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६.pdf
३९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६।१२।०६ २०७७।०३।११ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक.pdf
३८ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६।१०।२९ २०७७।०३।११ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.Final__0.pdf
३७ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६।१०।२९ २०७७।०३।१६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ final.pdf
३५ नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ २०७६।१०।०६ २०७६।११।२२ नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६_0.pdf
३६ साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ २०७६।१०।०६ २०७६।११।२२ साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६_0.pdf
३४ रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६।१०।०२ २०७७।०५।१८ रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
३३ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ २०७६।०४।२३ २०७६।०५।०४ कृषि व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक ,२०७६.pdf
३२ केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक, २०७६ २०७६।०४।२० २०७६।०५।०४ केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६.pdf
३० आ.व. २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक २०७६।०३।०१ २०७६।०३।३१ आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक.pdf
३१ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६।०३।०१ २०७६।०३।३१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf
२९ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ २०७६।०२।२१ २०७६।०४।१५ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६.pdf
२८ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक, २०७६ २०७६।०२।०७ २०७६।०४।१५ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक,२०७६.pdf
२७ प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७६।०१।१० २०७६।०३।१८ प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२६ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ २०७६।०१।०६ २०७६।०१।२२ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
२५ प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ २०७५।१२।२० प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
२४ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ २०७५।१२।१५ २०७६।०१।२२ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५.pdf
२३ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।११।२१ २०७६।०३।०१ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२२ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।१०।२२ २०७५।१२।२९ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५.pdf
२१ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।१०।१८ २०७५।१२।२९ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
२० प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।१०।०७ २०७६।०१।२२ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
१८ सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ २०७५।०६।१९ २०७५।०६।२५ सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf
१७ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०६।०९ २०७५।०६।२५ प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
१६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०५।२१ २०७५।१२।२९ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
१५ मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ २०७५।०४।२५ २०७५।०६।१७ मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
१४ प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्‍व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०४।२२ २०७५।०६।०८ प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५.pdf
१३ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ २०७५।०४।१० २०७५।०६।०८ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
११ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ २०७५।०३।१५ २०७५।०६।२१ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
१२ मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०३।१५ २०७५।०५।०३ प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याईएको, २०७५.pdf
१० प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०३।०३ २०७५।०३।२६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन¸ २०७५.pdf
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०३।०१ २०७५।०३।२६ आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७५ २०७५।०३।०१ २०७५।०३।२६ विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०२।२८ २०७५।०५।०३ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०२।२४ २०७५।०५।०३ गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको ऐन, २०७५.pdf
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०१।२४ २०७५।०३।०३ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०१।२४ २०७५।०३।०३ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ २०७५।०१।१२ २०७५।०३।०३ स्थानीय तहको कानूननिर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७५ (अल्पकालीन) २०७५।०१।०९ २०७५।०१।१९ बिनियोजन ऐन, 2075 (अल्पकालिन).pdf
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ २०७४।१२।१५ २०७४।१२।३० प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, ईणठद्ध.pdf