प्रमाणीकरण भएका विधेयक

दर्ता नम्बर दर्ता मिति विधेयकको नाम विधेयक पेश गर्ने मन्त्रालय विधेयक (Download)
60 २०७८।०६।१० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्‍चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
59 २०७८।०५।३१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्‍चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
58 २०७८।०५।१६ प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेश्रो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोकसेवा आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७८-६-१५.pdf
55 २०७८।०३।०१ आर्थिक २०७८/०७९ वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विनियोजन विधेयक २०७८.pdf
54 २०७८।०३।०१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक विधेयक २०७८.pdf
53 २०७७।१२।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण संरक्षण अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक.pdf
52 २०७७।१२।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
51 २०७७।१२।११ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
50 २०७७।१२।११ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन विधेयक २०७७.pdf
49 २०७७।१२।०८ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोश्रो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक.pdf
48 २०७७।१२।०२ दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालय दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७८ final.pdf
47 २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
46 २०७७।१०।१५ सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.pdf
45 २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक.pdf
44 २०७७।०४।१४ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक(पहिलो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक.pdf
43 २०७७।०४।१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धी विधेयक.pdf
42 २०७७।०३।०७ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७.pdf
41 २०७७।०३।०१ आ.व. २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आ व २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक.pdf
40 २०७७।०३।०१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७.pdf
39 २०७७।०२।२१ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६.pdf
38 २०७६।१२।०९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक.pdf
37 २०७६।१०।११ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक.Final__0.pdf
36 २०७६।११।०६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ final.pdf
35 २०७६।१०।०६ साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६_0.pdf
34 २०७६।१०।०६ नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६_0.pdf
33 २०७६।१०।०२ रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
32 २०७६।०४।२३ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७६ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयक ,२०७६.pdf
31 २०७६।०४।२० केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६.pdf
30 २०७६।०३।०१ आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक.pdf
29 २०७६।०३।०१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६.pdf
28 २०७६।०२।२१ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६.pdf
27 २०७६।०२।०७ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक,२०७६.pdf
26 २०७५।१२।२० प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६.pdf
25 २०७६।०१।१० प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
24 २०७६।०१।०६ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf
23 २०७५।१२।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५.pdf
22 २०७५।११।२१ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
21 २०७५।१०।२२ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५.pdf
20 २०७५।१०।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
19 २०७५।१०।०७ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
18 २०७५।०६।१९ सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf
17 २०७५।०६।०९ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
16 २०७५।०४।२१ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
15 २०७५।०४।२५ मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
14 २०७५।०४।२२ प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५.pdf
13 २०७५।०४।१० स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
12 २०७५।०३।१५ मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार सच्याईएको, २०७५.pdf
11 २०७५।०३।१५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
10 २०७५।०३।०३ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन¸ २०७५.pdf
9 २०७५।०३।०१ विनियोजन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
8 २०७५।०३।०१ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
7 २०७५।०२।२८ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
6 २०७५।०२।२४ गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बेनको ऐन, २०७५.pdf
5 २०७५।०१।२४ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा ऐन, २०७५.pdf
4 २०७५।०१।१२ स्थानीय तहको कानूननिर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थानीय तहको कानूननिर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन, २०७५.pdf
3 २०७५।०१।०९ विनियोजन विधेयक, २०७५ (अल्पकालीन) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बिनियोजन ऐन, 2075 (अल्पकालिन).pdf
2 २०७५।०१।०६ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
1 २०७४।१२।१५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, ईणठद्ध.pdf