प्रमाणीकरण भएका विधेयक

अधिवेशन दर्ता नम्बर दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय विधेयक पारित मिति प्रमाणीकरण मिति फाइल
10 67 २०७९।०४।२४ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २०७९।०५।१७ २०७९।०५।२३    
10 66 २०७९।०४।०१ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७९।०४।१८ २०७९।०५।०७    
10 65 २०७९।०३।१९ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७९।०५।०६ २०७९।०५।२३    
10 64 २०७९।०३।०१ प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७९।०३।२९ २०७९।०३।३२    
10 63 २०७९।०३।०१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७९।०३।२९ २०७९।०३।३२    
10 62 २०७९।०२।२६ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७९।०४।०५ २०७९।०५।०७    
10 61 २०७९।०२।२० प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय २०७९।०४।१२ २०७९।०५।०७    
9 60 २०७८।०६।१० सुदूरपश्‍चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७८।१२।२३ २०७९।०१।१३    
8 59 २०७८।०५।३१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७८।०६।१५ २०७८।०८।०६    
8 58 २०७८।०५।१६ प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेश्रो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७८।०६।१५ २०७८।०६।१५    
10 57 २०७८।०३।१७ प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७९।०५।१६ २०७९।०५।३१    
10 56 २०७८।०३।१३ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७९।०५।१३ २०७९।०५।३१    
8 55 २०७८।०३।०१ आर्थिक २०७८/०७९ वर्षको सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७८।०३।१४ २०७८।०३।२९    
8 54 २०७८।०३।०१ सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७८।०३।१४ २०७८।०३।२९    
8 53 २०७७।१२।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७८।०३।२३ २०७८।०४।२०    
7 52 २०७७।१२।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७८।०१।०५ २०७८।०१।०७    
7 51 २०७७।१२।११ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७८।०१।०७ २०७८।०२।१०    
8 50 २०७७।१२।११ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७८।०३।१७ २०७८।०४।१४    
7 49 २०७७।१२।०८ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (दोश्रो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७७।१२।१२ २०७७।१२।१३    
9 48 २०७७।१२।०२ दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७८।१२।२५ २०७९।०१।२२    
8 47 २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७८।०६।१२ २०७८।०९।०५    
7 46 २०७७।१०।१५ सुदूरपश्‍चिम प्रदेशको बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७७।११।२३ २०७‍८।०१।०७    
7 45 २०७७।१०।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७७।१२।०८ २०७८।०१।०७    
6 44 २०७७।०४।१४ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक(पहिलो संशोधन) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७७।०४।३१ २०७७।०५।०८    
7 43 २०७७।०४।१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २०७७।११।२५ २०७७।१२।२०    
7 42 २०७७।०३।०७ प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७७ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७७।११।१४ २०७८।०१।०७    
6 41 २०७७।०३।०१ आ.व. २०७७।७८ को विनियोजन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७७।०३।२४ २०७७।०३।२९    
6 40 २०७७।०३।०१ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७७।०३।२४ २०७७।०३।२९    
6 39 २०७७।०२।२१ प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७७।०४।३० २०७७।०५।१८    
6 38 २०७६।१२।०९ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७७।०३।०८ २०७७।०३।०८    
6 37 २०७६।१०।११ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७७।०२।२५ २०७७।०३।११    
6 36 २०७६।११।०६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७७।०३।०२ २०७७।०३।१६    
5 35 २०७६।१०।०६ साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६।११।०५ २०७६।११।२२    
5 34 २०७६।१०।०६ नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६।११।०२ २०७६।११।२२    
6 33 २०७६।१०।०२ रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७७।०४।२८ २०७७।०५।१८    
4 32 २०७६।०४।२३ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक¸ २०७६ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७६।०५।०१ २०७६।०५।०४    
4 31 २०७६।०४।२० केही प्रदेश ऐन स‌शोधन गर्न बनेको विधयक ,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।०४।२९ २०७६।०५।०४    
4 30 २०७६।०३।०१ आ व २०७६।७७ को विनियोजन विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७६।०३।२६ २०७६।०३।३१    
4 29 २०७६।०३।०१ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७६।०३।२६ २०७६।०३।३१    
4 28 २०७६।०२।२१ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन सम्बन्धी विधेयक, २०७६ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७६।०४।०३ २०७६।०४।१५    
4 27 २०७६।०२।०७ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।०४।०७ २०७६।०४।१५    
4 26 २०७६।०१।१० प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६।०२।२९ २०७६।०३।१८    
3 25 २०७६।०१।०६ सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।०१।१२ २०७६।०१।२२    
3 24 २०७५।१२।२० प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।०१।१०    
3 23 २०७५।१२।१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग विधेयक, २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७५।१२।२८ २०७६।०१।२२    
4 22 २०७५।११।२१ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६।०२।१२ २०७६।०३।०१    
3 21 २०७५।१०।२२ प्रादेशिक वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७५।१२।०५ २०७५।१२।२९    
20 २०७५।१०।१८ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।१२।१५    
19 २०७५।१०।०७ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।०१।१०    
18 २०७५।०६।१९ सुदूरपश्चिनम प्रदेशको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०६।२३    
17 २०७५।०६।०९ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०६।२३    
16 २०७५।०४।२१ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७५।१०।१४    
15 २०७५।०४।२५ मुख्य मन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०६।०५ २०७५।०६।२१    
14 २०७५।०४।२२ प्रदेश कर तथा गैरकर ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०५।२६ २०७५।०६।०८    
13 २०७५।०४।१० स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०५।३६ २०७५।०६।०८    
12 २०७५।०३।१५ मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०४।२७ २०७५।०५।०३    
11 २०७५।०३।१५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०६।१८ २०७५।०६।१९    
10 २०७५।०३।०३ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०३।२४ २०७५।०३।२६    
9 २०७५।०३।०१ विनियोजन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०३।१६ २०७५।०३।२६    
8 २०७५।०३।०१ अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०३।१६ २०७५।०३।२६    
7 २०७५।०२।२८ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०४।१४ २०७५।०५।०३    
6 २०७५।०२।२४ गाउँ सभा, नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०४।१४ २०७५।०५।०३    
5 २०७५।०१।२४ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०२।२२ २०७५।०३।०३    
4 २०७५।०१।१२ स्थानीय तहको कानूननिर्माण प्रक्रियाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०२।२२ २०७५०३।०३    
3 २०७५।०१।०९ विनियोजन विधेयक, २०७५ (अल्पकालीन) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७५।०१।१५ २०७५-०१-१९    
2 २०७५।०१।०६ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।०२।२२ २०७५।०३।०३    
1 २०७४।१२।१५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७४।१२।२५ 2074-12-30